Aktualności

DOPŁATA DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

2013-06-24

Od dnia 1 lipca b.r. rodziny wielodzietne będą mogły ubiegać się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6k ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) stanowi, że: „Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.”

Na tej podstawie Rada Miejska w Tarnowie w dniu 23 maja b.r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, na podstawie której od dnia 1 lipca 2013 r. rodziny wielodzietne będą mogły ubiegać się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dopłata przysługują na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej w danej nieruchomości. Wysokość dopłaty na każde w/w dziecko wynosi 9,90 zł w przypadku, gdy śmieci są segregowane i 15 zł w przypadku, gdy śmieci nie podlegają segregacji.

Na jakie dziecko przysługuje dopłata?

Radni miejscy zdecydowali, że dopłata przysługiwać będzie na dzieci:

- małoletnie,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym,

- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Aby otrzymać dopłatę, właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie Tarnowskiego Organizatora Komunalnego przy ul. Bernardyńskiej 24 stosowny wniosek, którego formularz otrzyma na miejscu. Formularz można również pobrać ze strony internetowej TOK – www.odpady.tarnow.pl .

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Należy dołączyć dokumenty dotyczące wszystkich dzieci w rodzinie, w tym:

·        w przypadku dziecka małoletniego – kserokopię aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka,

·        w przypadku dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, lub odpowiednie zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

·      w przypadku dziecka bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną kserokopię aktualnej decyzji o przyznaniu danego świadczenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzyma informację, o jaką kwotę zostanie pomniejszona dotychczasowa opłata. W przypadku rodzin zamieszkałych w budynkach wielolokalowych informacja taka zostanie dostarczona również do administratorów bądź zarządców nieruchomości, którzy na tej podstawie wyliczą nową stawkę opłat wliczanych co miesiąc do czynszu.

 

BB

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl