INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE PŁATNOŚCI

TERMIN PŁATNOŚCI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który uiszczana jest opłata.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Bezprowizyjnych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:

1) w kasach UMT przy ul. Nowa 4

2) w urzędach pocztowych na terenie miasta Tarnowa

3) przelewem na nadane właścicielom nieruchomości indywidualne konta bankowe lub w przypadku ich braku na konto ogólne:

31 1030 1250 0000 0000 8810 2177

 

W celu uzyskania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt pod numerem 14 688-26-40 lub 14 688-26-41.

 

Opłatę należy wnosić co miesiąc (bezpośrednio, lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych, przez Zarządcę), na podstawie złożonych deklaracji.

Urząd Miasta Tarnowa nie będzie wystawiał żadnych rachunków ani faktur. Nie będzie też wysyłał powiadomień o konieczności dokonania wpłaty.

.

 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl