WYSOKOŚĆ OPŁATY

Rada Miejska w Tarnowie, w drodze  uchwały nr XXVIII/398/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., dokonała wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jak również ustaliła stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki.

Na terenie miasta Tarnowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , naliczana jest „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”.

Stawka opłaty uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, czy też nie.

Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  Miesięczna stawka opłaty wynosi: 

8,50 zł od osoby    jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

15,00 zł od osoby    jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe

Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik.

Miesięczne stawki opłaty (przy częstotliwości opróżniania pojemników na zmieszane odpady komunalne 1 x / tydzień) wynoszą: 

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 61 zł.za pojemnik o pojemności 120 l,

- 104 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 139 zł za pojemnik o pojemności 360 l,

- 272 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 1432 zł za pojemnik o pojemności 5000 l,

- 1866 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,

- 2387 zł za pojemnik o pojemności 10000 l,

- 564 zł za każdy m3 pojemności prasokontenera; 

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 91 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

- 156 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 208 zł za pojemnik o pojemności 360 l,

- 408 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 2148 zł za pojemnik o pojemności 5000 l,

- 2799 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,

- 3580 zł za pojemnik o pojemności 10000 l,

- 846 zł za każdy m3 pojemności prasokontenera.

Nieruchomości mieszane      

Nieruchomości mieszane są to nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Opłata dla nieruchomości mieszanych stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości, tj. części zamieszkałej i niezamieszkałej. 

 

 

 

 

 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl