Aktualności

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

2020-06-22

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą NRXXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja obowiązująca od 1 lipca  [TUTAJ]

Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosić będzie 22,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku niedopełnienia na nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki ustalono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 84 zł od osoby miesięcznie.

Powyższą uchwałą wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika zapłacą mniej o 1,50 zł  od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Obowiązuje nadal zwolnienie z opłaty w części ½ stawki dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Nadmieniamy, że sama zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania przez mieszkańców korekt deklaracji.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym tj. np. zmiana ilości zamieszkujących osób na nieruchomości bądź uzyskanie prawa i chęć do skorzystania z obowiązujących ulg: z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny lub kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Ponadto, zmianie uległy również stawki za pojemniki/worki odbierane z niezamieszkałych części nieruchomości:

1) za pojemnik o pojemności:

a) 120 litrów - 6,34 zł,

b) 240 litrów - 12,69 zł

c) 360 litrów - 19,04 zł,

d) 1100 litrów - 58,20 zł,

e) 5000 litrów - 264,54 zł,

f) 7000 litrów - 370,35 zł,

2) za worek o pojemności 120 litrów - 18,19 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności:

a) 120 litrów– 19,02 zł,

b) 240 litrów– 38,07 zł,

c) 360 litrów– 57,12 zł,

d) 1100 litrów– 174,60 zł,

e) 5000 litrów– 793,62 zł,

f) 7000 litrów– 1111,05 zł,

2) za worek o pojemności 120 litrów– 54,57 zł.

Analogicznie sama zmiana stawki nie wymaga korekty deklaracji. Nową deklarację należy złożyć
w przypadku zmiany ilości bądź wielkości pojemników.

Uwaga: stawka dotyczy każdego rodzaju pojemnika tj. na odpady zmieszane oraz segregowane. W związku z obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów, należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki na wszystkie frakcje odpadów.

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl