Akty prawne

Akty prawne wydane przez organy władzy państwowej:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity

 


 

Akty prawne wydane przez organy władzy lokalnej:

Uchwała Nr XXI/215/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXVIII/395/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXXIX/3551/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory

Uchwała Nr XXVIII/401/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory

 

Regulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Tarnowa

Uchwała nr LXXXI/759/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

Uchwała nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr LII/484/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr LVI/539/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/307/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Uchwała Nr LXVII/661/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/216/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl