INFORMACJE O SPOSOBIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych – art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.). W przypadku złożenia deklaracji przez inną osobę niż właściciel nieruchomości, do deklaracji dołącza się kopię umowy najmu, dzierżawy itp. W imieniu właściciela (również najemcy) nieruchomości deklarację może podpisać osoba uprawniona na podstawie pełnomocnictwa.

Nową, kolejną deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – art. 6m ust. 2 ustawy (zmiana liczby osób, dodatkowo w przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych zmiana ilości pojemników lub częstotliwości opróżniania pojemników).

Korektę deklaracji należy złożyć  w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek – art. 81 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn.zm.) a także w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana danych adresowych, nazwiska lub nazwy właściciela).

Dokumenty należy składać w Referacie Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w pok.18 (parter) lub 328 (IIIp.). Formularz deklaracji można otrzymać w pok. 18 (parter) oraz w pok.328 (IIIp.), jest on również dostępny w formie elektronicznej na stronie www.odpady.tarnow.pl


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl