ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obydwie te ustawy nakładają na gminy szereg zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Najważniejsze z nich, to zorganizowanie na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewnianie warunków  selektywnego zbierania  odpadów komunalnych, umożliwiającego osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, jak również ograniczenie masy odpadów kierowanych na składowiska.

Dla zorganizowania pożądanego systemu gmina może posługiwać się określonymi instrumentami prawnymi, bowiem została wyposażona w prawo wydawania aktów normatywnych (uchwał), w tym uchwał ustalających szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi  na terenie miasta Tarnowa  zostały określone w „Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Tarnowa” (Uchwała Nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz "Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów" (Uchwała Nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.). 

Segregacja odpadów komunalnych powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie: 

·               odpadów ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań  wielomateriałowych, 

·               tekstyliów,

·               mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

·               zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

·               zużytych baterii i akumulatorów,

·               przeterminowanych leków,

·               chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.),

·               odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

·               biodpadów,

·               zużytych opon.

Frakcje odpadów komunalnych nie wymienione powyżej mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

Zmieszane odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu odpadów zebranych selektywnie gromadzimy w pojemnikach koloru czarnego. Dopuszcza się gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach w innym kolorze.

Bioodpady 

Najlepszą metodą zagospodarowania bioodpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Bioodpady gromadzone w brązowych pojemnikach odbierane będą  z terenu posesji przez firmę obsługującą, według ustalonych haromonogramów.

Terminy odbioru będą ustalane i podane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpady tego rodzaju można również dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej oraz przy ul. Kąpielowej w Tarnowie.

Odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych  zbieramy selektywnie i gromadzimy: 

·         w przypadku zabudowy jednorodzinnej - w odpowiednio opisanych  workach  (szkło – kolor zielony; papier – kolor niebieski;   tworzywa sztuczne, metale i opakowania  wielomateriałowe – kolor żółty),  

·         w przypadku pozostałych rodzajów zabudowy w odpowiednio opisanych   pojemnikach (szkło – kolor zielony; papier – kolor niebieski;   tworzywa sztuczne, metale i opakowania  wielomateriałowe – kolor żółty),   

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci (np. przeterminowane leki,  zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, tekstylia, odpady wielkogabarytowe). Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa.

 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

Odpady komunalne  zmieszane oraz zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym.

 

 

Minimalna częstotliwość odbierania odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

(Uchwała Nr XLII/370/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.)

 

Właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w harmonogramy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Harmonogramy odbioru odpadów będą również dostępne na stronie internetowej firmy odbierającej odpady oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa www.odpady.tarnow.pl

Tekstylia, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Tekstylia, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą  z terenu posesji rzez firmę obsługującą dany sektor, według ustalonych haromonogramów.

Terminy odbioru będą ustalane i podane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Niezależnie od wskazanych terminów odpady te można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 31 (dawna ulica Cmentarna) oraz przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie.

Dodatkowo, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać podmiotom zbierającym tego rodzaju odpady – wg wykazu (WYKAZ PODMIOTÓW).

 

Co zrobić z pozostałymi odpadami?

Wymienione poniżej odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa w podanych punktach. 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznawane są za odpady szczególnie groźne dla środowiska, dlatego też nie możemy ich wyrzucać do śmietnika.

Odpady w postaci przeterminowanych leków można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej oraz przy ul. Kąpielowej w Tarnowie. Można je także dostarczać do aptek – wg wykazu (WYKAZ APTEK).

Zużyte baterie i akumulatory

Umieszczanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku jest zabronione. Akumulatory i baterie należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi.

Odpady te należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.  Komunalnej oraz przy ul. Kąpielowej w Tarnowie.

Dodatkowo, zużyte baterie można dostarczać do punktów zbiórki zorganizowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa, w placówkach oświatowych oraz obiektach handlowych. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z drobnych remontów należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej oraz przy ul. Kąpielowej w Tarnowie.

Chemikalia, zużyte opony 

Chemikalia oraz zużyte opony należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej oraz przy ul. Kąpielowej w Tarnowie.


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl