CEL SYSTEMU

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła  istotne zmiany dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Główną intencją nowelizacji ustawy było dostosowanie polskich regulacji do wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.  

Aby wdrożyć unijne dyrektywy odpadowe niezbędne jest zorganizowanie kompleksowego systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów.  

Nowy system, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zakłada, że pełną odpowiedzialność za odpady komunalne (tzw. władztwo) przejmuje gmina, która będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Cele wprowadzonych zmian:  

  1. uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
  3. osiągnięcie przez samorządy wymaganych poziomów recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
  4. zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz  unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie   odpadów,
  5. wyeliminowanie nielegalnych, dzikich wysypisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
  6. monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy.

Nowy system gospodarki odpadami, między innymi poprzez selektywną zbiórkę odpadów, ma umożliwić ograniczenie składowania odpadów na składowiskach, w tym ulegających biodegradacji, jak również osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku wybranych frakcji odpadów.

Do osiągnięcia limitów gminy będą dochodzić stopniowo, podwyższając z roku na rok poziom odzyskanych surowców oraz ograniczając masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gmina, która nie sprosta wymaganym zasadom – zapłaci karę.

 

 

 


ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl