Przetargi

TOK - 271/6/2015 / ZDiK.NZ.271.1.2015

2015-04-17

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie.


Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 17.04.2015 r.

SIWZ (pdf) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

SIWZ (doc) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (WinRAR) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 1 (pdf) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 2 (pdf) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy (xls) - data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Tarnowski Organizator Komunalny działajac jako zamawiajacy w postępowaniu o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż w dniu 30.04.2015 r. wpłynęło odwołanie wobec treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w ww. postępowaniu.

Zamawiajacy, działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom kopię odwołania, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie wobec treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (pdf) - data zamieszczenia 30.04.2015 r.

W związku z Uchwałą nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – zadania związane m. in. z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym realizowane dotychczas przez Tarnowski Organizator Komunalny, od dnia 1 maja 2015 r. realizuje Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Uchwała nr VII/60/2015 Rady MNiejskiej w Tarnowie - data zamieszczenia 08.05.2015 r.

UWAGA - ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU!

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie występujący jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Zakres zmian SIWZ:

1.      Ust. 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

Tarnowski Organizator Komunalny

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel./fax: 14 6883100, 6883101, faks: 14 6883115

 

Powinno być:

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel./fax: 14 6883100, 6883101, faks: 14 6883115

 

2.      Ust. 10 pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego Organizatora Komunalnego:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 900).

 

Powinno być:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 900).

 

3.      Ust. 26 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

Adres e-mail zamawiającego: tok@tok.tarnow.pl

Adres strony internetowej: www.tok.tarnow.pl

 

Powinno być:

Adres e-mail zamawiającego: zdik@zdik.tarnow.pl

Adres strony internetowej: www.zdik.tarnow.pl

 

4.      § 6 ust. 15 załącznika nr 11 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

15.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania meldunków o sytuacji na liniach komunikacji miejskiej w każdy dzień roboczy dwukrotnie, tj. pomiędzy godz. 7.30 a 9.00 oraz pomiędzy godz. 13.30 a 14.30. Meldunki należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: tok@tok.tarnow.pl.

 

Powinno być:

15.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania meldunków o sytuacji na liniach komunikacji miejskiej w każdy dzień roboczy dwukrotnie, tj. pomiędzy godz. 7.30 a 9.00 oraz pomiędzy godz. 13.30 a 14.30. Meldunki należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: zdik@zdik.tarnow.pl.

 

5.      Nr postępowania:

Zamiast:

TOK – 271/6/2015

 

Powinno być:

ZDiK.NZ.271.1.2015

 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 078-138398 z dnia 22.04.2015 r.

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy zamawiający zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

II. Zakres zmian w ogłoszeniu:

1.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja I, pkt I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Zamiast:

Oficjalna nazwa: Tarnowski Organizator Komunalny

Adres pocztowy: ul. Bernardyńska 24

Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

Tel.: +48 146883100

Osoba do kontaktów: Wiesław Kozioł

E-mail: tok@tok.tarnow.pl

Faks: +48 146883115

Powinno być:

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Adres pocztowy: ul. Bernardyńska 24

Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

Tel.: +48 146883100

Osoba do kontaktów: Wiesław Kozioł

E-mail: zdik@zdik.tarnow.pl

Faks: +48 146883115

 

2.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III, pkt III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I Wadium pkt 3

Zamiast:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego Organizatora Komunalnego: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 9.00).

 

Powinno być:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 9.00).

 

3.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.1)

Zamiast:

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: TOK - 271/6/2015

 

Powinno być:

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZDiK.NZ.271.1.2015

 

4.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja VI, pkt VI.3) Informacje dodatkowe pkt 1.

Zamiast:

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: www.tok.tarnow.pl

 

Powinno być:

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: www.zdik.tarnow.pl

 

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia 08.05.2015 r.

UWAGA! W dniu 8 maja 2015 r. do zamawiajacego wpłynął wniosek o wyjaśnienie tresci SIWZ .

Odpowiedź na zadane pytanie - data zamieszczenia 12.05.2015 r.

 

UWAGA - ZMIANA NR 2 TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU!

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie występujący jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem zmian SIWZ wprowadzonych w dniu 8 maja 2015 roku.

 

I. Zakres zmian SIWZ:

1.      Ust. 10 pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 900).

 

Powinno być:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 15 czerwca 2015 roku – do godz. 900).

 

2.      Ust. 13 pkt 1-2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

1)      Oferty należy składać do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

2)      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 905 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

 

Powinno być:

1)      Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

2)      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 905 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 078-138398 z dnia 22.04.2015 r.

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy zamawiający zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

II. Zakres zmian w ogłoszeniu:

1.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III, pkt III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I Wadium pkt 3

Zamiast:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego Organizatora Komunalnego: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 9.00).

 Powinno być:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 15 czerwca 2015 roku – do godz. 9.00).

 

2.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego.

Zamiast:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 29/05/2015 Godzina: 09:00.

 

Powinno być:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 15/06/2015 Godzina: 09:00.

 

3.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.4) Termin skłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamiast:

Data: 29/05/2015 Godzina: 09:00

Powinno być:

Data: 15/06/2015 Godzina: 09:00

 

4.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Zamiast:

Data: 29/05/2015 Godzina: 09:05 Miejscowość: Tarnów, 33-100, ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201.

Powinno być:

Data: 15/06/2015 Godzina: 09:05 Miejscowość: Tarnów, 33-100, ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201.

 

Zmiana nr 2 treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia 19.05.2015 r.

 

UWAGA - ZMIANA NR 3 TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU!

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie występujący jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem zmian SIWZ wprowadzonych w dniu 8 i 19 maja 2015 roku.

 

I. Zakres zmian SIWZ:

1.      Ust. 10 pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 15 czerwca 2015 roku – do godz. 900).

 

Powinno być:

3)      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie:

BANK CITI HANDLOWY

15 1030 1250 0000 0000 8809 7033

przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 22 czerwca 2015 roku – do godz. 900).

 

2.      Ust. 13 pkt 1-2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamiast:

1)      Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

2)      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 905 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

 

Powinno być:

1)      Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

2)      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 905 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr 201.

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 078-138398 z dnia 22.04.2015 r.

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy zamawiający zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

II. Zakres zmian w ogłoszeniu:

1.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III, pkt III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I Wadium pkt 3

Zamiast:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego Organizatora Komunalnego: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 29 maja 2015 roku – do godz. 9.00).

 

Powinno być:

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie: BANK CITI HANDLOWY 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033 przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg –świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w Tarnowie”. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 22 czerwca 2015 roku – do godz. 9.00).

 

2.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego.

Zamiast:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 29/05/2015 Godzina: 09:00.

 

Powinno być:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 22/06/2015 Godzina: 09:00.

 

3.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.4) Termin skłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamiast:

Data: 29/05/2015 Godzina: 09:00

Powinno być:

Data: 22/06/2015 Godzina: 09:00

 

4.      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV, pkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Zamiast:

Data: 29/05/2015 Godzina: 09:05 Miejscowość: Tarnów, 33-100, ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201.

Powinno być:

Data: 22/06/2015 Godzina: 09:05 Miejscowość: Tarnów, 33-100, ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201.

 

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ i ogłoszenia o zmówieniu - data zamieszczenia 08.06.2015 r.

 

UWAGA - ZMIANA NR 4 TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU! Szczegóły w załączeniu

Zmiana nr 4 treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia 17.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony (pdf) - data zamieszczenia 17.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 1 zmieniony (pdf) - data zamieszczenia 17.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 2 zmieniony (pdf) - data zamieszczenia 17.06.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy zmieniony (xls) - data zamieszczenia 17.06.2015 r.

 

 

UWAGA - ZMIANA NR 5 TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU! Szczegóły w załączeniu

Zmiana nr 5 treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia 16.07.2015 r.

Załącznik nr 10 do SIWZ - data zamieszczenia 16.07.2015 r.

Załącznik nr 12 do SIWZ - data zamieszczenia 16.07.2015 r.

ePuap


© Urząd Miasta Tarnowa
Administracja serwerem Inetive.pl